Koningin Emma Fonds

Financiële ondersteuning voor hulpbehoevende ouderen

Al sinds 1895

De Vereeniging Koningin Emma Fonds is in 1895 opgericht. Een respectabele leeftijd, inderdaad.

In 1895 kwam er op vrij grote schaal schrijnende armoede voor. Een groep die daaronder bijzonder te lijden had, bestond uit hoogbejaarde mensen – te oud om te werken, en vaak zonder “netwerk” dat in de behoeften kon voorzien.

Een journalist van het dagblad “Het Vaderland” nam het initiatief om deze vereniging op te richten met steun van onze toenmalige Koningin-regentes, Koningin Emma die de eerste beschermvrouwe was. Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana zijn tot het aftreden van laatstgenoemde ook beschermvrouwe van het fonds geweest.

AL SINDS 1895 HELPEN WIJ OUDEREN

De hulpverlening

Vanaf het begin heeft de vereniging zich beziggehouden met allerlei vormen van armenzorg, zoals dat indertijd heette. Na de tweede wereldoorlog heeft de werkwijze zich langzamerhand tot de huidige vorm ontwikkeld. Hulpbehoevende bejaarden die zich bij de vereniging hadden aangemeld en aan de toelatingscriteria voldeden, mochten rekenen op een maandelijks bezoek door een vrijwilliger. Tijdens het bezoek ontvingen zij dan een financiële tegemoetkoming uit handen van de vrijwilliger. 

Dit werk doet de vereniging nog altijd, met intussen een bestand van ongeveer 60 leden-vrijwilligers en circa 165 ondersteunde ouderen. De maatschappelijke situatie is in de loop der jaren sterk veranderd. De vereniging zoekt daarom ook naar vormen van hulpverlening die misschien beter aansluiten op de huidige omstandigheden. Op dit moment wordt op verschillende manieren “uitgeprobeerd” op welke wijze de menskracht en de financiële middelen van de vereniging kunnen worden ingezet om aan de behoefte van de “doelgroep” tegemoet te komen. Maar die doelgroep blijft: hoogbejaarde mensen die alleen over het financiële minimum beschikken.

Wie komt in aanmerking?

Voor de hulpverlening zoals die op dit moment centraal staat – namelijk: bezoeken van de vrijwilligers, waarbij financiële steun wordt vertrekt zo veel als de vereniging “aan kan” – komt iemand in aanmerking in de volgende omstandigheden:

  • 80 jaar oud of ouder;
  • woont in Den Haag;
  • woont zelfstandig (dus niet in een verzorgings- of verpleeghuis, niet inwonend bij kinderen/kleinkinderen, geen inwoning van derden);
  • echtparen of “stellen” die samenwonen en aan de overige eisen voldoen komen ook in aanmerking; 
  • heeft een inkomen dat niet boven het geldende AOW-niveau (voor alleenstaanden dan wel gehuwden) uitgaat;
  • heeft geen vermogen (eigen woning, spaargeld (niet meer dan € 6.225,- de Bijstandsnorm), kostbare bezittingen – zoals een auto);
  • heeft een Nederlands identiteitsbewijs.

Verdere gegevens over aanmelding zijn te vinden bij de veel gestelde vragen: Hoe kan ik me aanmelden bij het Koningin Emma Fonds?

Vrijwilligers en donateurs

Voor het werk dat de vereniging intussen ruim een eeuw doet en ook voor de nieuwe activiteiten die de vereniging “uitprobeert”, is de vereniging volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en van door particulieren en particuliere instellingen beschikbaar gestelde (geld)middelen. Geen subsidie, dus.

De vrijwilligers spelen vooral deze rol, dat zij de ondersteunde bejaarden bezoeken en hen de financiële bijdrage brengen. Naast de financiële bijdrage is eveneens ook het bezoeken van de bejaarden van belang in de strijd tegen eenzaamheid. De vrijwilligers ontmoeten elkaar hiervoor op een maandelijkse bijeenkomst. Is het daar ook gezellig? Ja, gelukkig wel.

De financiële middelen van de vereniging komen voor meer dan 95% terecht bij de hulpbehoevende bejaarden. Van de resterende 5% worden de financiële administratie en de bankkosten voldaan – de bestuursleden en de vrijwilligers/leden doen hun werk dus pro deo. Zie overigens voor de financiën van de vereniging het overzicht op de pagina “ANBI” (onder het kopje ‘De organisatie)

Als vrijwilliger/lid of als donateur aan de vereniging bijdragen? Heel graag! Er zijn allerlei wegen om dat te doen, maar een goede manier is: contact opnemen.