Privacy verklaring

Koningin Emma Fonds, gevestigd aan Guirlande 104, 2496 WR, Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Koningin Emma Fonds
Guirlande 104
2496 WR Den Haag
bestuur@koninginemmafonds.nl

Algemeen

Koningin Emma Fonds houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de uw persoonsgegeven zijn beveiligd;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • U wijzen op de rechten die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Het Koningin Emma Fonds verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en
telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Het Koningin Emma Fonds verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het beoordelen van uw aanvraag voor een bijdrage van het Koningin Emma Fonds;
– het uitvoeren van onze dienstverlening;
– het onderhouden van contact met u.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen indien daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:
– op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;
– een gerechtvaardigd belang;
– met toestemming;
– het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Het Koningin Emma Fonds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Sommige financiële gegevens dienen wij volgens de wet in onze administratie 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Uw persoonsgegevens zijn alleen op een “need to know” basis toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen bij Het Koningin Emma Fonds. Het Koningin Emma Fonds verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER
Onze administratie wordt bewaard in Nederland. De daarin opgenomen persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Cookies, of vergelijkbare technieken:
Het Koningin Emma Fonds maakt geen gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Het Koningin Emma Fonds neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bestuur@koninginemmafonds.nl

Uw rechten:
Op grond van de privacyregelgeving heeft u diverse privacy rechten.

U kunt verzoeken om:
– inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
– uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen wanneer u van menig bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken incompleet of inaccuraat zijn.
– bepaalde persoonsgegevens van u te wissen.
– uw gegevens over te dragen aan een andere partij.

U kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@koninginemmafonds.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het Koningin Emma Fonds wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons